Djupvikskyrkan
Mars 2021

v. 12
28 11:00 Distansgudstjänst via Teams
Välkommen till en gudstjänst där vi på distans får lovsjunga, lyssna på predikan, samtala om predikan
och be tillsammans. Predikan: Patrik Hellström, Elimförsamlingen i Jakobstad
Lovsång: Josefina Gniste och David Östby.
Tema: Kristen i en tid av förändring
Kollekt till Djupvikskyrkans verksamhet:
Bg: 794-7880
Swish: 123 618 84 94
Klicka på länken för att delta:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkZjVlMzgtMmNkOS00YTYyLTk5MTMtNzZmMmI1NzliY2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d9152e-e7da-4edd-b1cf-9b706245cc51%22%2c%22Oid%22%3a%2205cd668d-991a-4556-afde-bb1e09d43b35%22%7d